telegram booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
تعبیر خواب فرار – فرار کردن
 • تعبیر خواب فرار – فرار کردن

  تعبیر خواب فرار – فرار کردن

  تعبیر خواب فرار - فرار کردن 1 ـ اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است که حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد . 2 ـ اگر در خواب از زندانی فرار کنید، علامت آن است که برای داشتن پشتکار در انجام کارها سربلند می شوید . 3 ـ فرار از شر و هر گونه بیماری مسردی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت . اما اگر در خواب تلاش کنید که از زندانی بگریزید و نتوانید ، علامت آن است که از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهید برد .  محمدبن سیرین گوید: گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت. جابرمغربی گوید: اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زارى باشد، دلیل شادى و سرور است.  اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصیبت است . این جمله را شنیده اید ؟ (خواب دیدی؟ خیر باشد.) تعبیر خواب مهم تر از خود خواب است ...
 • اطلاعات پست
  نویسنده : ادمین
  تاریخ پست : چهارشنبه ۱۳۹۲/۲۲/۰۳
  1
  Telegram Channel: @booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
  موضوعات اصلی

  تبلیغات

  khabar

  عضو خبرنامه شوید:

  ایمیل خود را وارد کنید:

  آخرین نوشته ها
  مطالب پیشنهادی
  بازار
  برچسبها
  Instagram