telegram booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
فراماسونری و یهود | ماسون ها و تورات

فراماسونری و یهود | ماسون ها و تورات

فراماسونری,یهود,ماسون ها, فرزندان زن بیوه,اراضی مقدس,الفبای ماسونی,تاریخ ماسونی, کلاه شاپو, استاد اعظم ,طرز تجمع ماسون ها, نان و نمک

ماسون ها و تورات
در حالی که در تورات تحریف شده، برای قتل عام، کشتار وایجاد رعب و وحشت در بین سایر ملل احکام و فرامینی خطاب به قوم یهود صادر شده، دستورالعمل های بخصوصی هم درباره ی اعمال سرّی وجود دارد که در صورت اجرای آنها ضمن نابودی ملل، کسی هم متوجّه مجری نقشه نخواهد گردید و نام یهودی پشت پرده مانده قضیّه فاش نخواهد شد.
فراماسونری که ارتباط نزدیک آن با صهیونیسم، فقط با دستیابی به مدارک بسیار سری آن روشن گردیده است، عیناً بر مبنای تلقینات تورات شکل گرفته و در حقیقت یکی از شاخه های مخفی و سری فعالیّت های یهودیگری است.

ماسون ها سعی بر این دارند که ارتباط نزدیک تشکیلاتشان را با یهودی ها مخفی نگه دارند. چون از دیدگاه های خودشان، به جای عرضه ی آشکار اهداف و فعالیت های موازی با آرمان صهیونیسم، فعالیت سرّی و پشت پرده، در قالب افراد خیّر و ایجاد مؤسسات کمک رسانی و نظر اینها، نتایج پربارتری دارد بعلّت ارتباط مستقیم و نزدیک فراماسونری با یهودیّت، نحوه ی انجام مراسم و تشریفات،اصول و آداب و افکار ماسونی از تورات تحریف شده سرچشمه گرفته است.
«در تنظیم دستور العمل ها و تشکیلات، تورات مورد استفاده قرار گرفته است.» (نشریه ی معمارسنان، شماره 47، ص 39؛ سال 1983)
«افسانه حیرام، یک حقیقت است، و مراسم عضویّت یک کاندیدای ماسونی به علّت تمثیل افسانه حیرام، یک مراسم سمبلیک محسوب می شود.» (کتاب شاگرد، کمک استاد، استاد صفحه 102- این کتاب ماسونی ترجمه ی کتاب سمبل های ماسونی نوشته ژول بوخر است)
افسانه حیرام با آیات زیرین در تورات شروع می شود:
اول پادشاهان، باب 7، آیه 13:
«و سلیمان پادشاه فرستاده حیرام را از صور آورد، او پسر زن بیوه از سبط نفتالی بود و پدرش اهل صور و مسگر بود، او پر از حکمت و مهارت در صنعت مسگری بود پس نزد سلیمان پادشاه آمده تمامی کارهایش را انجام داد و دو ستون برنج ریخت که طول هر ستون هیجده ذراع بود و ریسمانی دوازده ذراع ستون دوم را احاطه داشت.»
در نشریه ی ماسونی «شرق بزرگ» همین استاد حیرام که به روایت تورات معمار معبد سلیمان است، به شکل زیر توصیف گشته است:
«در نهایت، چون اثر خارق العاده ی پدرمان حیرام از سنگ ساخته شده بود، ویران گردید.» (نشریه ی شرق بزرگ، شماره ی 16، ص 22)
در نشریه ی ماسونی استاد حیرام سازنده معبد مقدس یهودیان به عنوان پدر ماسون ها معرفی می گردد، بدین گونه دلیل دیگری بر وجود ارتباط بسیار نزدیک بین یهودی گری و مرام ماسونی، متجلّی می شود. ضمناً طبق مفاد آیات فوق، استاد حیرام به عنوان پسر زن بیوه معرفی شده است.

فرزندان زن بیوه

«منظور از «فرزندان زن بیوه» ماسون ها هستند. در مورد این تعبیر بررسی های زیادی به عمل آمده است. این افکار ناشی از آن است که حیرام فرزند یک زن بیوه بوده است.» (شاگرد، کمک استاد، استاد، ص 106)
«برادر عزیزم، ملاحظه می کنی که از تماس آشکار با دردها و نقاط ضعف خویش ابایی ندارم، مجبور به ازدیاد فعالیت های اجتماعیمان هستیم، صندوق بیمه مان باید تقویت شود، اشک چشمان فرزندان عزیز زن بیوه، به نحو مشفقانه ای باید پاک شود.» (شرق بزرگ، شماره 17، سال 1934)

اراضی مقدس

«ماسونی نه فقط به علّت ارتباط های افسانه ای، بلکه به جهت قرار گرفتن معبد مقدّس حضرت سلیمان در اراضی موعود، از نزدیک با اراضی مقدس در ارتباط است.» (نشریه معمار سنان – سال 1982شماره ی 45، ص7)
موضوع مقدس شمردن ارض موعود یهودیان توسط ماسون ها دو علت دارد:
1- شروع تاریخ ماسونی (افسانه ی ماسونی) در اراضی مذکور.
2- وقوع معبد سلیمان در این اراضی و احداث آن توسط حیرام که تا درجه ی پدری در نظر ماسون ها بزرگ جلوه داده شده است.

الفبای ماسونی

ماسون ها، برای مخفی نگهداشتن اسرار، اهداف، برنامه ها و فعالیت های خویش، الفبای رمزی و مخصوصی را در بین خود به کار گرفته اند که شامل سیستم های مختلفی از قبیل سیستم فرانسوی، سیستم انگلیسی و ..است.
«ریشه الفبای ماسونی که از گونیاها به وجود آمده، متکّی به الفبای عبری است.» (شاگرد، کمک استاد، استاد، ص 45)

تاریخ ماسونی

«برای دستیابی به تاریخ ماسونی، به ارقام تاریخ معمولی عدد چهار هزار اضافه می گردد، بدین وسیله بطوری که در تورات نیز آمده است، تاریخ و تقویم ماسونی تا آغاز خلقت بشر به عقب کشیده شده است برابر تقویم ماسونی ماه مارث اولین ماه سال، و فوریه آخرین ماه است. مارث مصادف با ماه برّه [برج حمل- فروردین ماه خورشیدی] و فوریه با ماه ماهی [برج حوت – اسفند ماه خورشیدی] مطابقت دارد، پش از تشکیل محفل بزرگ در انگلستان، کمیسیونی به ریاست جمس آندرسون، مامور تحقیق درباره ی تاریخ ماسون ها گردید این شخصیّت که بعدها وظیفه ی کمیسیون را به تنهایی عهده دار شد. در سال 1723 کتابی تحت عنوان «قوانین اساسی، تاریخ و نظام عمومی ماسون ها» منتشر ساخت، در این اثر درمقابل تاریخ انتشار کتاب، به عنوان تاریخ ماسونی رقم 5723 قید گردید.» (نشریه شرق بزرگ، سال 1923، شماره 6)
با توجه به توضیحات نشریه ی ماسونی، تاریخ فراماسون ها با ارقام پنج هزار نشان داده شده است، در جهان از این نوع تاریخ فقط یک نژاد استفاده می کند و آن هم یهودی های هستند.

کلاه شاپو استاد اعظم

«کلاه استاد در حجره ی میانی، بر سرش قرار دارد. در طول جلسه آن را از سرش برنمی دارد. کلاه نشانه ی برتری و امتیازات استاد است، در عهد عتیق، در مراسم، اشراف تاج بر سر می نهادند کلاه استاد هم به این تاج تشبیه می شود.» (شاگرد، کمک استاد، استاد، ص 106)
کلاه شاپوی ماسون ها که در موقعیت تشکیلاتی جای بخصوصی را به خود اختصاص داده، از کلاه شاپوی خاخام های یهودی الهام گرفته شده است.

طرز تجمع ماسون ها در لژ ماسونی

«کتاب قبّاله، خدا را به شکل انسان آسمانی به صورت درختی ده شاخه ملاحظه می کند. مظاهر دهگانه ی الهی که اولین آنها از نور حق ساطع شده، با متابعت از قوانین جنسی در هر شاخه ی آن جای داده می شود، بدین وسیله اوّلین و بالاترین مقام که نر و فعّال است یعنی عقل و حکمت، پدر را تمثیل می کند، دیگری که ماده و منفعل است یعنی ذکاء مادر را تمثیل می نماید. از ذکاء دو مظهر خارج می شود، یکی نر و فعال بوده لطف، و دیگری ماده و منفعل بوده، قدرت است. اینها دست های نمودار را بیان می کنند لطف و قدرت با زیبایی در قلب ادغام می شوند، در نهایت از لطف، ظفر که نر و فعال است و از قدرت، شرف که ماده و منفعل است منشعب می گردند، اینها نیز با دو پای نمودار مطابقت دارند و در اساس جمع می شوند، سمبل اساسی آلت تناسلی است. سمبلی در بالای سر همه قرار دارد و آن تاج است، دیگری نیز در زیر پا قرار دارد و آن پادشاهی است.» (شاگرد، کمک استاد، استاد، ص 63)

نان و نمک

«برادران و دوستانمان امسال نیز در اطراف سفره ی آداب و رسوممان، بر سر نان و نمک حلقه زدند.» (نشریه ماسون ترک، سال 1958، ص 1738)
خوردن نان و نمک که برای ماسون ها محترم شمرده می شود، از نظر یهودیان نیز یکی از آداب مهم دینی و جزء شعایر مذهبی محسوب می شود (عکس صفحه 140)
لاویان، باب 2، آیه 13:
«و هر قربانی هدیه ی آردی خود را به نمک نمکین کن و نمک عهد خدای خود را از هدیه ی آردی خود بازمدار با هر قربانی خود نمک بگذران.»
منبع: مبانی فراماسونری ترجمه: جعفر سعیدی تألیف: گروه تحقیقات علمی ترکیه [یحیی هارون]؛ نوبت چاپ: چاپ ششم بهار 1391 

 

 

اطلاعات پست
نویسنده : ادمین
تاریخ پست : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
دیدگاه

Telegram Channel: @booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
موضوعات اصلی

تبلیغات

khabar

عضو خبرنامه شوید:

ایمیل خود را وارد کنید:

آخرین نوشته ها
مطالب پیشنهادی
بازار
برچسبها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند:
Instagram