telegram booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
تعبیر خواب فرار – فرار کردن

تعبیر خواب فرار – فرار کردن

فرار کردن

1 ـ اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است که حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد .

2 ـ اگر در خواب از زندانی فرار کنید، علامت آن است که برای داشتن پشتکار در انجام کارها سربلند می شوید .

3 ـ فرار از شر و هر گونه بیماری مسردی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت . اما اگر در خواب تلاش کنید که از زندانی بگریزید و نتوانید ، علامت آن است که از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهید برد . 

محمدبن سیرین گوید:

گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.
جابرمغربی گوید:
اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زارى باشد، دلیل شادى و سرور است.

 اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصیبت است .

فرار متحرک,فرار کردن,فرار کردن gif,فرار

این جمله را شنیده اید ؟ (خواب دیدی؟ خیر باشد.) تعبیر خواب مهم تر از خود خواب است . خواب های خود را به کسی تعریف کنید که مثبت اندیش باشد . در ضمن هیچ سند علمی و اثبات شده ای برای تعبیر خواب وجود ندارد.  شاد باشید.

اطلاعات پست
نویسنده : ادمین
تاریخ پست : چهارشنبه ۱۳۹۲/۲۲/۰۳
دیدگاه

Telegram Channel: @booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
موضوعات اصلی

تبلیغات

khabar

عضو خبرنامه شوید:

ایمیل خود را وارد کنید:

آخرین نوشته ها
مطالب پیشنهادی
بازار
برچسبها
Instagram