telegram booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
تاریخچه و تعریف حاکمیت بالینی + نکات کلیدی

حیطه  ، نکات کلیدی ، تاریخچه و تعریف حاکمیت بالینی

 

حاکمیت بالینی

 

تاریخچه حاكميت بالينی

حاكميت بالينی محور، لايحه اي است كه به فاصله كوتاهي پس از بدست گرفتن دولت از سوي حزب كارگر در

اواخر دهه 1990 ارائه شد. اين لايحه چارچوبي براي حمايت از تشكيلات محلي سازمان ملي خدمات سلامت

بريتانيا (NHS ) است، كه مسئوليت قانوني اجراي مقوله كيفيت را بر اساس قانون NHS مصوب سال 1990

بر عهده دارند. حاكميت باليني فرصت درك و آموختن، ايجاد و گسترش اجزاي بنيادين مورد نياز براي تسهيل

ارائه مراقبت كيفي (مانند فرهنگ آموختن و سؤال كردن در محيطي عاري از سرزنش، رهبري متعالي و چارچوب

روش هايي كه در آن كاركنان در حين تشريك مساعي با بيمار، مورد حمايت و قدرداني قرار گيرند) را به ارمغان

مي آورد. پيشتر، اين عناصر نامحسوس تر از آن تلقي مي شدند كه جدي انگاشته شوند يا براي بهبودشان

تلاش شود. حاكميت باليني، بررسي مجدد نقش ها و مرزهاي سنتي (بين حرفه هاي مرتبط با خدمات

سلامت، بين پزشك و بيمار و بين مديران و پزشكان) را امري ضروري مي شناسد.

 

 
در سال 1998 اسكالي و دونالدسون چشم انداز حاكميت باليني را ارائه كردند :

«چارچوبي كه از طريق آن تشكيلات NHSبراي ارتقاء مستمر كيفيت خدمات و حفاظت از استانداردهاي

بالاي مراقبت پاسخگو باشد. اين امر با بوجود آوردن محيطي كه در آن تعالي مراقبت باليني محور قرار

مي گيرد، تقويت مي شود».

در طي دهه 1980، مديران و سياستگذاران در بسياري از قسمتهاي بخش دولتي، از جمله مراقبت سلامت،

تلاش كردند رويكردهاي مديريت جامع كيفيت و ارتقاي مداوم كيفيت را بكار ببندند.

 
تعریف حاکمیت بالینی

چارچوبي که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي

که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود، به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.

حاکمیت بالینی

حاکمیت بالینی یعنی:

انجام دادن کارهای درست، به شیوه درست،در مکان و زمان درست برای بیمار، همراه با پیدایش نتیجه

 

 

 
حاكميت بالينی یعنی :

بهبود کیفیت

رهبری

عملکرد مبتنی بر شواهد

انتشارفعالیت های خوب ، ایده ها و نوآوری

کاهش ریسک بالینی

تشخیص عوارض جانبی

درس آموختن از شکایت

توجه به عملکرد ضعیف بالینی

برنامه های توسعه حرفه ای

بهبود کیفیت

 

 

 
چرا به حاكميت بالينی نیازمندیم؟

برای اطمینان از اینکه موضوع کیفیت مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت

ممکن در قلب این خدمات جای دارد

کمک به جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات

استفاده بهینه از منابع محدود

افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی

برای تحقق مسئولیت های سازمانهای سلامت که توسط دولت برنامه ریزی شده است.

 

 

 

 

 
حیطه مهم حاکمیت بالینی بر اساس مدل NHS انگلستان

 

 

مدیریت کارکنان (مدیریت اثربخش نیروی انسانی)
در این محور به كاركنان به عنوان يكي از اركان اساسي سازمان توجه ويژه شده و در زمينه هاي طراحي

خط مشی ها، روش های اجرایی به روز شده ، پایش عملکرد کارکنان، آموزش و یادگیری فعاليت مي كند.

 

 

 

 

 

مدیریت ریسک (با هدف ایجاد محیطی ایمن برای بیمار و کارکنان)
مراقبت های سلامت به طور غیر قابل اجتنابی با افزایش بروز خطر ایمنی برای بیمار همراه است . بیماران حق

دارند که انتظار داشته باشند ،مراقبت از آنها با بهترین شرایط و استاندارد ها و بر اساس آخرین شواهد علمی

و بالینی باشد. آنچه در اين محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی، پایش

شکایات ،خط مشی ها و روش ها، سیستم های گزارش دهی و پيگيري خطاهاست.

 

 

 

 

 

مشارکت عمومی و بیماران (ارتقای خدمات درمانی با جلب مشارکت بیمار و جامعه)
مشارکت بیمار و جامعه در امر سلامت منجر به افزایش رضایتنمدی و جلب اعتماد بیشتر مددجویان ،کاهش

اضطراب و هیجانات بیماران ،درک بیشتر نیازهای فردی ،ارتباط مثبت و بهتر متخصصان و اثرات مثبت بر سلامتی

می شود. در همین راستا باید رسالت بیمارستان و هدف از تاسیس آن،ارزش نهادن به بیمار به عنوان مهمترین

موجودی که سلامتیش را در اختیار ما قرار داده، باشد و اینکه با او شرافتمندانه رفتار کنیم . نظریات بیماران در

حیطه کیفیت خدمات ،آیینه ای صاف از نقاط ضعف و قوت عملکرد ماست و تحلیل ایده ها و انتقادات بیماران و

به کار بستن راهکارهای بهبود مبتنی بر آن می تواند ضمن ارتقای کیفیت ،از هزینه های اضافی جلوگیری کند.

 

 

 

 

 

 

آموزش و یادگیری (بستری برای توانمند سازی صاحبان اصلی فرآیندهای درمانی)
در این محور به تخصیص زمان جهت آموزش کارکنان، تدوين برنامه آموزشی ، دسترسی مناسب همه كاركنان

به امكانات آموزشي، استفاده از نتایج برنامه هاي توسعه فردي جهت برنامه ریزی آموزشی اشاره می شود.

 

 

 

 

 

استفاده از اطلاعات (بعنوان ابزار اصلی سیاستگذاری و تصمیم گیری )

اطلاعات زیر بنای هر سیستم دارای استاندارد و کیفیت است . استفاده از فناوری اطلاعات ، ایجاد و ارایه

اطلاعات برای بیماران و برقراري ارتباط با برنامه های آینده در اين محور مورد بررسي و توجه است.

 

 

 

اثربخشی بالینی ( با استانداردسازی خدمات بهداشتی درمانی)
اثر بخشی بالینی با طرح یک سوال ،جستجوی اطلاعات ،ارزیابی نقادانه ،به کارگیری اطلاعات و ارزیابی

نهایی انجام می گیرد .و در این راه از گاید لاینها یا راهنماهای بالینی تدوین شده دنیا و بومی سازی

آنها استفاده می شود.

 

 

ممیزی بالینی (بعنوان روشی عملی برای ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی)
ممیزی بالینی یک عنصر کلیدی در حاکمیت بالینی است به عبارتی ممیزی مکانیسمی را فراهم می کند که

در آن تلاش برای موفقیت در درمانها و کارها پایش می شود و در واقع به این سوال پاسخ می دهد که چند

درصد اعمال و کارهای انجام شده به نتیجه مطلوب رسیده است که شامل بررسی وضع موجود ،مقایسه

با استاندارد ،انجام مداخله و تغییر عملکرد براساس نتایج و ممیزی مجدد جهت اطمینان از بهبود عملکرد است .
از آنچه در فوق بدان اشاره شد می توان دریافت كه در مواردی نظیر رسیدگی به شکایت

و رضایت بیماران، فرآیند احیا، خطاهای دارویی، تحلیل علت ریشه ای رویدادها، تحلیل مرگ و میر

و ارزیابی دلیل ترخیص با میل شخصی، حاكمیت بالینی می تواند تاثیر گذار باشد.

 

حاکمیت بالینی

نقش هر عضو از کارکنان (مرتبط با کار آنها)

کیفیت ، پاسخگویی ، شفاف سازی و بهبود مداوم (همکاری و کار گروهی)

مسئولیت حرفه ای کادر پزشکی

کارکنان با صلاحیت و آموزش بر اساس PDP

ترویج فرهنگ یادگیری (حوادث و شکایات)

روش های بهبود کیفیت (مثل ممیزی بالینی)

تشویق فرهنگ تعالی ، مشارکت و مسئولیت پذیری

حصول اطمینان ازوجود قوانین مدیریتی روشن برای مراقبت های بهداشتی ارائه شده

تجلیل از موفقیت ها
عوامل موفقیت در حاكميت بالينی

برنامه ریزی دقیق و بلند مدت

ایجاد فرهنگ انعطاف پذیر و مشارکتی درسازمان

تعریف نقش هر عضو از کارکنان در ارتباط با حاكميت بالينی

ترویج فرهنگ یادگیری (از حوادث و شکایات)

بحث های (جلسات) منظم کمیته حاكميت بالينی

تجلیل از موفقیت ها

 

 

 

 

منبع : وبلاگ دکتر خلیل علی محمدزاده

اطلاعات پست
نویسنده : ادمین
تاریخ پست : سه شنبه ۱۳۹۳/۲۹/۰۷
دیدگاه

Telegram Channel: @booloor ,کانال بولور , کانال تلگرام ,کانال ,تلگرام , بولور
موضوعات اصلی

تبلیغات

khabar

عضو خبرنامه شوید:

ایمیل خود را وارد کنید:

آخرین نوشته ها
مطالب پیشنهادی
بازار
برچسبها
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند:
Instagram